Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5315 e111
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
2840 aa75
Reposted fromfelicka felicka
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viakatt katt
4653 0549 500
Reposted fromhagis hagis


Jan Van Huysum - Bouquet of Flowers in an Urn (detail)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viahagis hagis
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaabsolem absolem
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaNajada Najada
1945 9375
Reposted fromcorvax corvax viaNajada Najada
9782 9164 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaNajada Najada
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaNajada Najada
6700 f75c 500
Reposted fromNajada Najada viaPoranny Poranny
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viaPoranny Poranny
1079 b60b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny
3312 4d95 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl